O Ekomuzeum

Co to jest Ekomuzeum?

EKOMUZEUM – to sieć miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, tworzących ofertę, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu. Może obejmować miejscowość, gminę, kilka gmin, region. Sieć działa w oparciu o współpracę różnych podmiotów (instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób prywatnych), które tworzą wspólnie zintegrowaną ofertę edukacyjno-turystyczną. Oprócz obiektów historycznych, miejsc związanych z lokalną kulturą i tradycjami oraz  miejsc cennych przyrodniczo, ekomuzeum promuje także produkty lokalne, tak by odwiedzający go turyści mogli poznać sposób ich wytwarzania, uczestniczyć w warsztatach czy wydarzeniach związanych z regionem. Taki nowoczesny, otwarty produkt turystyczny cieszy się popularnością wśród osób szukających nowych, ciekawych miejsc, zwłaszcza podróżujących z dziećmi, które lubią odkrywać tajemnice i brać udział w różnych interaktywnych zajęciach. W poszczególnych miejscach ekomuzeum proponuje:
  • możliwość posmakowania lokalnych (naturalnych) produktów,
  • możliwość poznania procesów twórczych poprzez udział w demonstracjach lub warsztatach rękodzielniczych, artystycznych, kulinarnych lub rolniczych,
  • spacery i wycieczki przyrodnicze (np. ścieżkami edukacyjnymi),
  • poznanie lokalnej kultury i tradycji poprzez udział w wydarzeniach, pokazach, festynach,
  • aktywność sportową i rekreację (rajdy, podchody, biegi na orientację, questy),

Ekomuzeum służy czterem podstawowym celom:

  1) ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych,
  2) odkrywaniu i interpretacji miejscowego dziedzictwa,
  3) zaangażowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu lokalnej        tożsamości,
  4) rozwojowi  zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych                 produktów

ekomuzeum_zdj_1

Dlaczego powstało Ekomuzeum Dziedziny Dunajca?

Polsko-słowackie Ekomuzeum Dziedziny Dunajca to transgraniczny produkt turystyczny, który powstał by wspierać rozwój transgranicznej turystyki opartej na promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego na terenie gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Bukowinę Tatrzańską, Nowy Targ i Czerwony Klasztor.

Obszar projektu obejmuje teren 5 gmin Czorsztyn, Łapszy Niżnych, Nowego Targu, Bukowiny Tatrzańskiej i Czerwonego Klasztoru, które reprezentują bogate dziedzictwo 3 krain kulturowo-przyrodniczych Pienin, Podhala i Spisza. Podział granicą państwową nie sprzyja wspólnemu promowaniu posiadanych walorów. Brak jest spójnych materiałów w tym ofert edukacyjno-turystycznych, map turystycznych i informacji o wydarzeniach wykraczających poza granice administracyjne gmin. Z drugiej strony jest niespójny chaos w mediach i internecie. Wprowadza to turystę i mieszkańca w zagubienie, co zmniejsza szansę poznania atrakcji turystycznych i walorów dziedzictwa polsko-słowackiego transgranicza. Odpowiedzią na ten problem jest współpraca na rzecz rozwoju regionu między NGO, rękodzielnikami, osobami z branży kultury i turystyki, jednostkami samorządowymi, którzy wspólnie tworzą polsko-słowacki produkt turystyczny–Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

Ekomuzeum to sieć trwałej, oddolnej współpracy osób, mieszkańców, partnerów, z obszaru transgranicznego Polski i Słowacji prezentujących w innowacyjny, angażujący i atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, oferującego bogatą ofertę edukacyjną i turystyczną, która pozwoli na ożywienie dziedzictwa i jego promocję wśród mieszkańców tego obszaru oraz turystów. Oferty Ekomuzuem dostosowane będą potencjału obszaru i obiektów.

Ekomuzeum powstało jako pragnienie długoterminowej polsko-słowackiej współpracy, w celu wspierania kierunku rozwoju turystyki na terenie Pienin, Podhala i Spisza.

Jak powstało Ekomuzeum Dziedziny Dunajca?

Dlaczego powstanie ekomuzeum jest cenną inicjatywą?

Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. kampanie promocyjne i marketingowe w tym: organizacja i udział we wspólnych targach, konferencjach, dystrybucja materiałów promocyjnych i realizacja wspólnych produktów medialnych)

Działania w zakresie współpracy między instytucjami w tym współpracy międzysektorowej (np. wspólne wystawy, systemy biletowe, organizacja konferencji tematycznych, opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego)

Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości (np. zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii, sportu i kursy językowe)

Stworzenie sieciowego produktu turystycznego, pozwala na przyciągnięcie turystów do region na więcej niż jeden dzień

Wzrost dochodów podmiotów świadczących usługi turystyczne, wzrost podatków do budżetów gmin

Promocja turystyczna regionu

Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w turystyce i motywowanie do tworzenia nowych, odpowiadających na potrzeby

Budowanie trwałej współpracy ponadgminnej w turystyce (turysta nie jest zainteresowany podziałem administracyjnym, ale ciekawą ofertą)

Wzrost świadomości społeczeństwa identyfikującego się z terytorium, na którym mieszka i pracuje, związanej z przynależnością do określonej wspólnoty i możliwość wpływu na rozwój turystyki, regionu

Diagnozowanie potrzeb w kontekście rozwijania turystyki i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań

Szczupłość środków jakimi dysponują samorządy na działania promocyjno-turystyczne, w stosunku do zadań

Rozwijanie infrastruktury turystycznej adekwatnej do potrzeb turystów

Czy mamy ekomuzea w Małopolsce i w Polsce?

Dla członków i partnerów Ekomuzeum.

Deklaracja członkowska Ekomuzeum:

Deklaracja partnerska Ekomuzeum:

Regulamin